L’espai virtual de formació de l’AAC-GD és l’eina que, mitjançant recursos pedagògics comunicatius i documentals a través d’internet, ens permet apropar la formació a tots els i les professionals amb independència de la procedència geogràfica i de l’horari laboral.

Tot aquest conjunt configura l'entorn virtual d'aprenentatge on té lloc la formació.

 

Skip available courses

Available courses

Objectius: 

 • Proporcionar una base metodològica que permeti identificar els principals formats i tipologies documentals.
 • Identificar les principals patologies que poden afectar els suports.
 • Establir criteris per dissenyar un projecte de digitalització.
 • Conèixer els principals esquemes de metadades.
 • Establir criteris d’avaluació i tria dels continguts a conservar.

Programa:

 1. Estat de la qüestió i principals característiques del patrimoni audiovisual.
 2. Identificació de formats, tipologies documentals i principals fragilitats dels suports.
 3. Disseny d’un projecte de digitalització: conceptes clau, recomanacions internacionals i flux de treball.
 4. Principals esquemes de metadades descriptives.
 5. Aspectes legals a tenir en compte per la gestió dels arxius audiovisuals.
 6. L’avaluació i tria de continguts: Les taules de la CNAATD sobre documents audiovisuals per a les televisions locals.

Dates del curs: 4-13 de novembre

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com

Descripció del curs

L'arxivística i la diplomàtica són dues ciències que afronten de manera constant el repte de tractar amb un capital informacional de qualitat (dades, informació, documents) per poder aportar valor a la presa de decisions i a la recerca científica. La primera ho fa per la via de la bona gestió d'aquest capital des de la fase de producció fins a la seva preservació a llarg termini. La segona per la via de proveir una metodologia d'anàlisi que permeti demostrar la seva autenticitat i fiabilitat. De quina manera, a més, aquestes ciències poden fer front a la desinformació, a la distribució de fake news a la premsa o a les xarxes socials? En època de post-veritat, on les emocions són prioritzades als fets a l'hora de prendre decisions, aquestes dues ciències mostren la seva utilitat per retornar la confiança als ciutadans. Aquest curs vol promoure dades autèntiques i de qualitat, per reforçar el valor de les fonts originals i per contextualitzar els productors de dades.

Objectius

Dotar als arxivers i gestors de documents d'eines per aportar certesa, autenticitat i fiabilitat al capital informacional que gestionen en el seu dia a dia i, a la vegada, per poder avaluar críticament la informació que es distribueix als mitjans digitals i a les xarxes socials per poder exercir de professionals de referència que ajudin a destriar dades de qualitat de dades problemàtiques.

Programa

1.- Conceptes i terminologia d'aplicació: revisió crítica.

2.- Mètode d'anàlisi diplomàtica: com demostrar l'autenticitat documental.

3.- Eines de fact-checking i d'avaluació crítica de la desinformació i les fake news.

4.- Contextualitzar les fonts originals i els productors de dades: com fer-ho bé.

Dates del curs:

25 de novembre al 4 de desembre (aula moodle) i 9 de desembre (sessió webex).

Descripció: Introducció al concepte d’arxiu electrònic des d’una visió global que enfronta la solució tecnològica a la solució funcional amb l’objectiu d’entendre que cal tenir en compte per implantar un arxiu electrònic.

Objectius: Tenir coneixements per poder definir i implantar un sistema d’arxiu electrònic en una organització

Programa:

 1. El concepte d’arxiu electrònic segons la Llei 39/2015. Models i solucions existents.
 2. L’emmagatzematge versus la preservació. La política de preservació.
 3. L’arxiu electrònic dintre del sistema. Visió holística: de l’avaluació a la preservació passant per la captura i l’accés. Visió de sistema i continuïtat versus visió finalista.
 4. Accions, eines i estratègies: repositori segur, pla de contingència, requeriments, pla de continuïtat digital

Dates del curs: 18-29 setembre (Moodle) i  sessió final 30 setembre (Webex) 

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com

Descripció: El contingut d’aquest curs està enfocat a professionals de la documentació que vulguin adquirir uns coneixements bàsics en relació a la gestió documental en l’entorn dels projectes industrials

Dates: 3 al i 14 de juny de 2019

Certificat: Aprofitament

Inscripcions: Fins al 31 de maig 

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com

Descripció: L’any 2018 van entrar en vigor a tots els efectes el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, normes que introdueixen nombroses novetats jurídiques que s’han d’incorporar a la pràctica de l’Arxiu i a la gestió documental. El curs explicarà les actuacions a efectuar per la plena adequació al compliment d’aquestes normes, prenent en consideració al mateix temps altres normes, en especial la normativa de procediment administratiu i de transparència.

Objectius: 

 • Conèixer les actuacions a efectuar per a la plena adequació al compliment del RGPD i la LOPDGDD.
 • Proporcionar models de documents i pautes per regular internament els processos.

Programa:

 1. Obligacions d’un ens públic en el tractament de les dades personals.
 2. Principis que han de regir en el tractament de les dades i la seva aplicació pràctica.
 3. La qüestió de la legitimació del tractament. Delimitació de l’àmbit del consentiment.
 4. La conservació de les dades més enllà de la finalitat inicial, especialment el cas de l’arxiu en interès públic.
 5. Protecció de dades, gestió documental i procediment administratiu.
 6. Protecció de dades, atenció a consultes, exercici de drets i servei d’arxiu.

Dates del curs: Aula Virtual del 17-28 juny (Moodle) i Arxiu Històric de Barcelona el 2 juliol (10-14h)

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com

Appraisal is an essential skill for any recordkeeping professional. Regardless of the environment you work in, decisions about the creation, management and use of records must be made on a daily basis. Appraisal provides the toolkit for making sure that these decisions are appropriate for the time, place and business context you are in. In this course, we will examine the purpose of appraisal, its origins in Australian records continuum thinking, and its application in a variety of settings. The main analytical techniques of appraisal will be described, along with the ways that the results of appraisal can be used in contemporary records programs. Finally the course will expalin different methods for capturing and managing appraisal documentation, and why it is a necessarily recurrent activity.  

Objectives

The objectives of this course are to ensure the learner can:

- explain the purpose of appraisal and its role in a variety of different types of recordkeeping programs;

- describe the analytical techniques used in appraisal;

- list the main products that result from appraisal;

- explain options for keeping documentation of appraisal.

Descripció: Introducció al concepte d’arxiu electrònic des d’una visió global que enfronta la solució tecnològica a la solució funcional amb l’objectiu d’entendre que cal tenir en compte per implantar un arxiu electrònic.

Objectius: Tenir coneixements per poder definir i implantar un sistema d’arxiu electrònic en una organització

Programa:

 1. El concepte d’arxiu electrònic segons la Llei 39/2015. Models i solucions existents.
 2. L’emmagatzematge versus la preservació. La política de preservació.
 3. L’arxiu electrònic dintre del sistema. Visió holística: de l’avaluació a la preservació passant per la captura i l’accés. Visió de sistema i continuïtat versus visió finalista.
 4. Accions, eines i estratègies: repositori segur, pla de contingència, requeriments, pla de continuïtat digital

Dates del curs: 4-15 març (Moodle) i  sessió final 19 març (Webex) 

Més informació: Associació d'Arxivers de Catalunya / formacio@arxivers.com