Objectius

L’objectiu del present seminari és plantejar un seguit de situacions que ens trobem a l’activitat diària en un Arxiu Històric, pròpiament dit, o gestionant documentació històrica. Tant se val que sigui públic o privat, les problemàtiques poden ser compartides o, si més no, comparades i posades en context per a trobar solucions pràctiques i idees innovadores que permetin donar-li un tomb a la nostra feina i a l’impacte d’aquesta.  Volem compartir experiències, resultats, incerteses i solucions; en definitiva, volem promoure que cada aportació sumi i compartim, des de l’especialitat i els interessos concrets de cadascú, informació que ens permeti aportar solucions i oferir millors productes als nostres usuaris.

Programa

Aquest seminari es planteja com un espai de debat, amb unes preguntes prèvies per guiar-lo.

Com funcionarà?

  • El dia 9 de juliol es penjaran un seguit de preguntes a l’aula Moodle sobre les que els participants hauran de votar per ordre de preferència.
  • Del dia 9 al 10 de juliol es deixarà temps per votar.
  • Les 5 preguntes més votades són les que es debatran, preferentment, el dia 11 de juliol. Si hi ha espai a més debat, es seguirà per la resta de preguntes.
  • El dia 11 de juliol, de 10h a 13h, el moderador guiarà el debat i prendrà nota de totes les propostes o conclusions.
  • Aquestes conclusions es penjaran al Moodle, que restarà obert els propers dies per poder baixar el material.

Objectius

Tenir coneixements per poder definir i implantar un sistema d’arxiu electrònic en una organització

Programa

 1. El concepte d’arxiu electrònic segons la Llei 39/2015. Models i solucions existents.
 2. L’emmagatzematge versus la preservació. La política de preservació.
 3. L’arxiu electrònic dintre del sistema. Visió holística: de l’avaluació a la preservació passant per la captura i l’accés. Visió de sistema i continuïtat versus visió finalista.
 4. Accions, eines i estratègies: repositori segur, pla de contingència, requeriments, pla de continuïtat digital

Formadora:

Marta Munuera Bermejo

Arxivera a l’Ajuntament de Terrassa des de l’any 2001 on treballa en la implantació del Sistema de Gestió Documental. Ha impartit cursos per l’Associació d’Arxivers  sobre la gestió de registres electrònics a l’administració, sobre com realitzar un quadre de seguretat i accés i sobre el sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Terrassa. Des de fa quatre anys imparteix classes d’avaluació documental al màster d’arxivística a l’ESAGED. A més, actualment és membre de la Junta de l’Associació d’Arxivers com a tresorera.